1c. vocabulary unit 1 sbt tiếng anh 6 - right on!


Bài Tập
Go along Park Road and turn right into Cherry Street. It's on the left, next to the fast food restaurant.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Bài 1

1.Underline the correct word.

(Gạch chân từ đúng.)

Lời giải chi tiết:

  1. Cinema: rạp phim

  2. Gym: phòng tập thể dục

  3. Museum: viện bảo tàng

Bài 2

2.Complete the crossword.

(Hoàn thành ô chữ.)

Lời giải chi tiết:

1. park: công viên

2. hospital: bệnh viện

3. supermarket: siêu thị

4. gym: phòng tập thể dục

5. library: thư viện

6. museum: viện bảo tàng

7. cinema: rạp phim

8. department store: cửa hàng tạp hoá

9. restaurant: nhà hàng

Bài 3

3.Look at the map. Give directions from:

(Nhìn vào bản đồ. Chỉ đường từ:)

the gym to the toy shop (phòng tập thể dục đến cửa hàng đồ chơi)

the library to the bookshop (thư viện đến hiệu sách)

the cinema to the gym (rạp chiếu phim đến phòng tập thể dục)

Lời giải chi tiết:

the gym to the toy shop:

Go down Cherry Street and turn right into Wood Road. It's on the right next to the restaurant.

the library to the bookshop:

Go along Park Road and turn right into Cherry Street. It's on the left, next to the fast food restaurant.

the cinema to the gym:

Go down Apple Street and turn right into Park Road. Take the first right. It's on the left.

Tạm dịch:

phòng tập thể dục đến cửa hàng đồ chơi:

Đi xuống Cherry Street và rẽ phải vào Wood Road. Nó ở bên phải bên cạnh nhà hàng.

thư viện đến hiệu sách:

Đi dọc theo Đường Park và rẽ phải vào Đường Cherry. Nó ở bên trái, bên cạnh nhà hàng thức ăn nhanh.

rạp chiếu phim đến phòng tập thể dục:

Đi xuống Phố Apple và rẽ phải vào Đường Park. Rẻ hướng bên phải đầu tiên. Nó ở bên trái.