2mm là gì - Nghĩa của từ 2mm


Là gìNghĩa của từ

2mm có nghĩa là

ngày mai

Không chắc chắn tại sao, tôi chỉ biết nó có nghĩa là điều này.Có thể là một vụspelling của "ngày mai".Đấng Tạo Hóa về điều này là một thằng ngốc đánh vần nó với 2 M's như "Tommory" không chính xác.

Ví dụ

Bạn có sắp tới 2 mm không?

Tất nhiên rồi!

2mm có nghĩa là

Một tài liệu tham khảo cho một cá nhân đồng tính ai rắm kiên trì và sắp xếp.

Ví dụ

Bạn có sắp tới 2 mm không?

2mm có nghĩa là

Lately becoming a popular text abbreviation for tomorrow amount iphone users.

Ví dụ

Bạn có sắp tới 2 mm không?

2mm có nghĩa là

Tất nhiên rồi!

Ví dụ

Bạn có sắp tới 2 mm không?