Again dịch ra tiếng Việt là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 again                             /ə'gen/

phó từ

lại, lần nữa, nữa

trở lại

to be home again

trở lại về nhà

to be well (onedelf) again

khoẻ lại, bình phục                                                                                                     ví dụ khác

to come to again

lại tỉnh lại

đáp lại, dội lại

to answer again

trả lời lại; đáp lại

rocks echoed again

những vách đá vang dội lại

mặt khác, ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng

again, it is necessary to bear in mind that

hơn nữa cần phải nhớ rằng

these again are more expensive

vả lại những cái này đắt hơn                                                                                                     ví dụ khác

again and again

nhiều lần, không biết bao nhiêu lần

Cụm từ/thành ngữ

as much (many) again

nhiều gấp đôi

as rall again as somebody

cao gấp đôi ai

ever and again

thỉnh thoảng, đôi khi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

half as much again

(xem) half

half as high again as somebody

half again somebody's height

cao gấp rưỡi ai

now and again

(xem) now

once and again

(xem) once

over again

(xem) over

time and again

(xem) time

Từ gần giống                                                                                    against                                                                                                            cut-and-come-again                                                                                                            turnagain