Age is just a number là gì - Nghĩa của từ age is just a number


Là gìNghĩa của từAge is just a number

age is just a number có nghĩa là

Một cụm từ được sử dụng bởi những người phản đối các hạn chế về độ tuổi, ví dụ a) người hưu trí ai muốn tiếp tục làm việc b) Những người quan tâm tình dục trong trẻ vị thành niên c) thanh thiếu niên người tìm kiếm để hạ thấp bao giờ bỏ phiếu

Ví dụ

Cô ấy có thể underage, nhưng tuổi chỉ là một con số

age is just a number có nghĩa là

Luigi: Mario, bạn đang làm gì vậy, bạn không thể quan hệ tình dục với cô ấy!
Mario: Ồ vâng, tại sao không?
Luigi: Bởi vì cô ấy mười bốn !!!
Mario: Vâng, đó là gì với Ya, tuổi chỉ là số, Luigi!
Luigi: Ồ bạn biết những gì khác là một số?
Mario: Cái gì?
Luigi: Chín một chết tiệt, chó cái !!!

Ví dụ

Cô ấy có thể underage, nhưng tuổi chỉ là một con số