🚀 airdrop: Battleground của Stickman 💰 giá trị: 56 $ stman


🚀 airdrop: Battleground của Stickman
💰 giá trị: 56 $ stman
👥 giới thiệu: 800 $ stman
📼 Kiểm toán: herichains
< b> 📒 hợp tác: gfm , GoldoGe , binstarter , Kênh báo cáo Ice , CSP DAO , lkcommunity
< b> 📗 Các nhà đầu tư: Dreamboat Vốn , Ngọn hải đăng
📅 en D Ngày: ngày 6 tháng 3, 2022
🏦 Ngày phân phối: 1 tháng sau ido

Nói chuyện với Telegram Bot

📖 Hướng dẫn từng bước:
🔹 Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
🔹 Gửi bep20 địa chỉ ví
🔹 Giới thiệu bạn bè của bạn để nhận thêm

📃 Thông tin:
Chiến trường chống lạm phát của Stickman là một trò chơi sinh tồn của NFT với cơ chế miễn phí để kiếm tiền.

🌐 trang web: https://stman.io < / a>

📢 Ghi chú:
💎 10.000 Người chiến thắng ngẫu nhiên sẽ giành được 560.000 $ Stman
(56 $ Stman mỗi)
💎 200 lượt giới thiệu Top 200 sẽ kiếm thêm phần thưởng
🥇 Top 1-10: 800 $ Stman
mỗi
🥈 11-50: 400 $ stman
mỗi
🥉 51-100: 16 0 $ stman
mỗi
🏅 101-200: 80 $ stman
mỗi

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng thực hiện nghiên cứu của riêng bạn Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án AirDrops nào, cũng là AirDrop miễn phí 100%. Đừng gửi bất kỳ khoản phí hoặc xu nào để nhận mã thông báo AirDrop.

🚀 Airdrop: Stickman's Battleground
💰 Value: 56 $STMAN
👥 Referral: 800 $STMAN
📼 Audit: Verichains
📒 Partnership: GFM, Goldoge, BinStarter, Ice Report Channel, CSP Dao, LKCommunity
📗 Investors: Dreamboat Capital, The lighthouse
📅 End Date: 6th March, 2022
🏦 Distribution Date: 1 month after IDO

Talk with the Telegram Bot

📖 Step-by-step guide:
🔹 Complete all the tasks
🔹 Submit your BEP20 Wallet address
🔹 Refer your friends to get more

📃 Information:
Anti-inflation Stickman's Battleground is an NFT game of survival with the free-to-play-to-earn mechanism.

🌐 Website: https://stman.io

📢 Notes:
💎 10,000 random winners will win 560,000 $STMAN
(56 $STMAN each)
💎 Top 200 Referrals will earn extra Rewards
🥇 Top 1-10: 800 $STMAN
each
🥈 11-50: 400 $STMAN
each
🥉 51-100: 160 $STMAN
each
🏅 101-200: 80 $STMAN
each

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free. Don't send any fee or penny for receiving airdrop tokens.