AirDrop mới: CMC & AMP; OASIS Phần thưởng: $ 10 trong Rose


AirDrop mới: CMC & AMP; OASIS
Phần thưởng: $ 10 trong Rose
Thị trường: coinmarketcap
Ngày phân phối: Không chắc chắn

🔗 AIRDROP LIÊN KẾT : airdrop trang

-complete tất cả các nhiệm vụ của airdrop
-submit Địa chỉ ví hoa hồng
-Đối với 18.000 người may mắn ngẫu nhiên

Hãy vui lòng kiểm tra các câu trả lời Để bài kiểm tra tại đây

Đã hoàn thành Xong Xong ✅ / b> Đã thực hiện

⚠️ Hãy nhớ: Chúng tôi là thợ săn airdrop và chỉ tham gia Airdrops miễn phí, vui lòng không Mua bất kỳ mã thông báo AirDrop

New airdrop: CMC & Oasis
Reward: $10 in Rose
Market: Coinmarketcap
Distribution date: Uncertain

🔗Airdrop Link: airdrop page

-Complete all tasks of the airdrop
-Submit your Rose wallet address
-For 18,000 Random lucky people

-Please check the answers to the quiz here

Done DoneDoneDone

⚠️Please remember: We are airdrop hunters and only participate in free airdrops, please do not buy any airdrop tokens