Airdrop mới: metaedu Phần thưởng: 20.000 đô la trong MEU Ngày


airdrop mới: metaedu


Phần thưởng: 20.000 đô la trong MEU
Ngày phân phối: Sau ido

🔗 AirDrop Link: airdrop trang

-complete tất cả các nhiệm vụ của airdrop
-submit Địa chỉ ví BSC
-Đây là cho tất cả những người tham gia đủ điều kiện

- Top 500 lượt giới thiệu nhất sẽ chia sẻ 5.000 đô la mã thông báo MEU

đã thực hiện Đã hoàn thành Xong Xong

⚠️ Hãy nhớ: Chúng tôi là thợ săn airdrop và chỉ tham gia Airdrops miễn phí, vui lòng không mua bất kỳ mã thông báo AirDrop nào

New airdrop: MetaEdu
Reward: $20,000 in MEU
Distribution date: After IDO

🔗Airdrop Link: airdrop page

-Complete all tasks of the airdrop
-Submit the BSC wallet address
-This is for all eligible participants

-The top 500 most referrals will share $5,000 in MEU tokens

Done DoneDoneDone

⚠️Please remember: We are airdrop hunters and only participate in free airdrops, please do not buy any airdrop tokens