Bài 41 : luyện tập


Bài TậpChương 2 : Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Tính:

\(\eqalign{
& 3l + 2l = ..... \cr
& 26l + 15l = ..... \cr} \)

\(\eqalign{& 37l - 5l = ..... \cr & 34l - 4l = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = ..... \cr
& 15l - 10l + 5l = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Viết thêm kí hiệu của đơn vị lít vào sau kết quả vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 3l + 2l = 5l \cr
& 26l + 15l = 41l \cr} \)

\(\eqalign{& 37l - 5l = 32l \cr & 34l - 4l = 30l \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = 3l \cr
& 15l - 10l + 5l = 10l \cr} \)

Bài 2

Số

Phương pháp giải:

Tính tổng số lít trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với 3l.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

15 + 3 = 18 (l)

Đáp số: 18 lít.

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít của thùng thứ nhất trừ đi 3l.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít là:

18 - 3 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít.