Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8


Bài TậpChương 3 : Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
\(\eqalign{& 9 + 3 = ..... \cr& 3 + 9 = ..... \cr& 12 - 9 = ..... \cr& 12 - 3 = ..... \cr} \) \(\eqalign{& 6 + 6 = ..... \cr& 12 - 6 = ..... \cr& 10 + 2 = ..... \cr& 12 - 2 = ..... \cr} \)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = ..... \cr
& 4 + 8 = ..... \cr
& 12 - 8 = ..... \cr
& 12 - 4 = ..... \cr} \) \(\eqalign{
& 5 + 7 = ..... \cr
& 7 + 5 = ..... \cr
& 12 - 5 = ..... \cr
& 12 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = ..... \cr
& 3 + 9 = ..... \cr
& 12 - 9 = ..... \cr
& 12 - 3 = ..... \cr} \) \(\eqalign{
& 6 + 6 = ..... \cr
& 12 - 6 = ..... \cr
& 10 + 2 = ..... \cr
& 12 - 2 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = ..... \cr
& 12 - 5 = ..... \cr} \) \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = ..... \cr
& 12 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = ..... \cr
& 12 - 6 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép trừ trong phạm vi 12 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = 12 \cr
& 4 + 8 = 12 \cr
& 12 - 8 = 4 \cr
& 12 - 4 = 8 \cr} \) \(\eqalign{
& 5 + 7 = 12 \cr
& 7 + 5 = 12 \cr
& 12 - 5 = 7 \cr
& 12 - 7 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = 12 \cr
& 3 + 9 = 12 \cr
& 12 - 9 = 3 \cr
& 12 - 3 = 9 \cr} \) \(\eqalign{
& 6 + 6 = 12 \cr
& 12 - 6 = 6 \cr
& 10 + 2 = 12 \cr
& 12 - 2 = 10 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = 7 \cr
& 12 - 5 = 7 \cr} \) \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = 3 \cr
& 12 - 9 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = 6 \cr
& 12 - 6 = 6 \cr} \)

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có tất cả: 12 quả trứng

Trứng gà: 8 quả

Trứng vịt: .quả ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả trứng của cả hai loại trừ đi số quả trứng gà.

Lời giải chi tiết:

Có số quả trứng vịt là:

12 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả.

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng trừ 12 trừ đi một số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết: