Bài 61 : bảng nhân 9


Bài Tập
Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5

Bài 1

Tính nhẩm :

9 ⨯ 1 9 ⨯ 3 9 ⨯ 5 9 ⨯ 7 9 ⨯ 9

9 ⨯ 2 9 ⨯ 4 9 ⨯ 6 9 ⨯ 8 9 ⨯ 10

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 9 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 ⨯ 1 = 9 9 ⨯ 3 = 27 9 ⨯ 5= 45 9 ⨯ 7= 63 9 ⨯ 9 = 81

9 ⨯ 2 = 18 9 ⨯ 4 = 36 9 ⨯ 6= 54 9 ⨯ 8= 72 9 ⨯ 10 = 90

Bài 2

Tính :

a) 9 ⨯ 2 + 47 b) 9 ⨯ 4 ⨯ 2

c) 9 ⨯ 9 18 d) 9 ⨯ 6 : 3

Phương pháp giải:

Tìm giá trị phép nhân rồi thực hiện phép tính với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47

= 65

b) 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

= 72

c) 9 ⨯ 9 18 = 81 18

= 63

d) 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

= 18

Bài 3

Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong phòng đó có bao nhiêu ghế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 9 nhân với số hàng ghế.

Lời giải chi tiết:

Trong phòng họp có số ghế là :

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số : 72 ghế.

Bài 4

Đếm thêm 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống :

9

36

63

90

Phương pháp giải:

Đếm cách 9 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 9 + 9 = 18 ; 18 + 9 = 27 ; 27 + 9 = 36; ; 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Bài 5

Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ, từ đó tìm được cách xếp hình.

Lời giải chi tiết: