Bài 71 : giới thiệu bảng nhân


Bài Tập
Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân, tra kết quả của phép tính rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Thừa số

3

3

8

8

9

9

Thừa số

7

7

5

5

6

6

Tích

21

21

40

40

54

54

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị của tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

3

3

3

8

8

8

9

9

9

Thừa số

7

7

7

5

5

5

6

6

6

Tích

21

21

21

40

40

40

54

54

54

Bài 3

Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Đồng hồ để bàn : 8 chiếc

Đồng hồ treo tường gấp đồng hồ để bàn : 4 lần

Tất cả có : đồng hồ ?

Phương pháp:

- Số đồng hồ treo tường = Số đồng để bàn x 4.

- Tính tổng số đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường.

Lời giải chi tiết:

Nhà trường mua số đồng hồ treo tường là :

8 ⨯ 4 = 32 (đồng hồ)

Nhà trường mua tất cả số đồng hồ là :

8 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số : 40 đồng hồ.

Bài 4

Một đội xe có 24 ô tô chở khách và số ô tô tải bằng \(\dfrac{1}{3}\)số ô tô chở khách. Hỏi đội xe đó có tất cả bao nhiêu ô tô ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Phương pháp:

- Số xe ô tô tải = Số xe ô tô chở khách : 3.

- Tính tổng số xe ô tô chở khách và xe ô tô tải.

Lời giải chi tiết:

Đội xe có số xe tải là :

24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe có trong đội xe là :

24 + 8 = 32 (xe)

Đáp số : 32 xe.