Bài 85 : chu vi hình vuông


Bài Tập
Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5cm

5 ⨯ 4 = 20 (cm)

16cm

8m

24dm

30mm

Phương pháp giải:

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

5cm

5 ⨯ 4 = 20 (cm)

16cm

16 ⨯ 4 = 64 (cm)

8m

8 ⨯ 4 = 32 (m)

24dm

24 ⨯ 4 = 96 (dm)

30mm

30 ⨯ 4 = 120 (mm)

Bài 2

Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải:

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

15 ⨯ 4 = 60 (cm)

Đáp số : 60cm.

Bài 3

a) Đo rồi ghi số đo độ dài cạnh hình vuông vào chỗ chấm (xem hình bên).

b) Tính chu vi hình vuông đó.

Phương pháp giải:

- Dùng thước thẳng đo độ dài của cạnh hình vuông.

-Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài cạnh hình vuông là 4cm.

b) Chu vi hình vuông là :

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số : 16cm.

Bài 4

Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm.

a) Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây :

b) Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây :

Phương pháp giải:

a) Tìm độ dài cạnh của hình vuông.

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

b) Tìm chiều dài hình chữ nhật.

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

a) Cạnh của hình vuông là :

20 + 20 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông là :

40 ⨯ 4 = 160 (cm)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là : 20cm

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 ⨯ 4 = 80 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(20 + 80) ⨯ 2 = 200 (cm)

Đáp số : a) 160cm; b) 200cm.