Be intent on là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 intent                             /in'tent/

danh từ

ý định, mục đích

nghĩa

his news statement was to all intents and purposes not different from the old one

lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước

tính từ

kiên quyết; đeo đuổi, miệt mài, mải mê, chăm chú

an intent gaze

cái nhìn chăm chú

to be intent on one's job

chăm chú làm công việc của mình

sôi nôi, hăm hở, đầy nhiệt tình

an intent person

một người sôi nổi

Cụm từ/thành ngữ

to all intents and purposes

hầu như, thực tế là

Từ gần giống                                                                                    intention                                                                                                            intentional                                                                                                            well-intentioned                                                                                                            unintentional                                                                                                            intentiness