Biện pháp để giải quyết khô hạn lâu dài là


Để phòng chống khô hạn lâu dài cần

A. phát triển thủy lợi.

B. quy hoạch dân cư.

C. sơ tán dân.

D. xây dựng đê.

Hướng dẫn

A Để phòng chống khô hạn lâu dài phải giải quyết bằng cách xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí.