Các bước triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở


 • Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
 • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  • Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
 • Đầu tư tại Việt Nam
 • Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
  • Thủ tục về đề nghị hỗ trợ tư vấn
 • Đấu thầu
 • Ký quỹ bảo đảm
 • Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ PT chính thức (ODA)
 • Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Lĩnh vực công chức, viên chức
 • Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
 • Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • V/v triển khai công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự chuyển đổi các HTX
 • Về việc thực hiện gửi văn bản điện tử
 • Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 • V/v triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 • Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
 • Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
 • Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
 • Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
 • V/v dự hội nghị công bố Quyết định kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.