Cách lọc năm sinh trong Access


Mẹo Hay
Giả sử table chứa dữ liệu cần thống kê có tên tbDanhSach gồm các field HoTen, NamSinh. Bạn có thể thiết kế query theo 2 bước như sau: Bước 1: Tạo query tên qryNhomTuoi truy vấn dữ liệu từ table tbDanhSach: SELECT HoTen, NamSinh, IIf(Year(Date())-[NamSinh]>70, "Tren 70", IIf(Year(Date())-[NamSinh]>60, "Tu 61 den 70", IIf(Year(Date())-[NamSinh]>50, "Tu 51 den 60", IIf(Year(Date())-[NamSinh]>30, "Tu 31 den 50", "Duoi 30")))) AS Nhom FROM tbDanhSach; Bạn lưu ý: cột Nhom được tạo từ một biểu thức có giá trị tính từ hàm IIf lồng nhau 4 cấp. Số cấp lồng nhau tùy thuộc số lượng nhóm tuổi cần thống kê. Lệnh SELECT trên có thể bị sai nếu bạn gõ không đúng và đầy đủ các dấu ngoặc đơn. Kết quả truy vấn tương tự như hình 1. Bước 2: Tạo query tên qryThongKe truy vấn dữ liệu từ query tên qryNhomTuoi: SELECT Nhom, Count(Nhom) AS [So Nguoi] FROM qryNhomTuoi GROUP BY Nhom; Kết quả truy vấn tương tự như hình 2. [gallery]/18/ixm1256893964.jpg[/gallery] [gallery]/18/kqc1256893987.jpg[/gallery]