Chatfighters là gì - Nghĩa của từ chatfighters


Là gìNghĩa của từ

chatfighters có nghĩa là

hai (hoặc nhiều hơn) những người chiến đấu trên một trò chuyện nhóm thay vì văn bản cá nhân của riêng họ.Thường gây phiền nhiễu, nhưng có thể cung cấp giải trí tuyệt vời cho các thành viên khác của cuộc trò chuyện.Họ thường là những người bạn tốt nhưng chỉ có thể nhận được bắn lên tại nhau.

ví dụ

josie- "Ồ, có vẻ như TanviWesley sẽ đi nghỉ một lần nữa. " Cole- "Thật là một loạt Chatfighters."