Cơ chế bệnh sinh của Helicobacter pylori và các bệnh tự miễn về da