Chính tả - tuần 8 trang 48


Bài Tập
Bỗng ... có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên :
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) Những tiếng bắt đầu bằngr, dhoặcgi:

Đánh dấu mạn thuyền

Xưa có người đi thuyền, kiếm ... bên hông, chẳng may làm kiếm ... xuống nước. Anh ta liền đánh ...vào mạn thuyền chỗ kiếm .... Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi :

- Bác làm... lạ thế ?

- Tôi đánh ... chỗ kiếm ...khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh ...mà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm.

b) Những tiếng có vầniên, yênhoặciêng :

Chú dể sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật ... tĩnh. Cậu thiu thiu ngủ trên ghế bành.

Bỗng ... có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên :

- Hay quá ! Ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ ?

Rổi chỉ ít lâu sau, ... đàn của Mô-da đã chinh phục được cả thành Viên.

Phương pháp giải:

Em điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Những tiếng bắt đầu bằngrhoặcd, gi

Đánh dấu mạn thuyền

Xưa có người đi thuyền, kiếmgiắtbên hông, chẳng may làm kiếmrơixuống nước. Anh ta liền đánhdấuvào mạn thuyền chỗ kiếmrơi. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi :

- Bác làm lạ thế ?

- Tôi đánhdấuchỗ kiếmrơikhi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánhdấumà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm.

b) Những tiếng có vầniên, yênhoặciêng

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu thiu thiu ngủ trên ghế bành.

Bỗngnhiêncó một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạcnhiênđứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểudiễnvới cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buộtmiệngkêu lên :

- Hay quá ! Ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ ?

Rồi chỉ ít lâu sau,tiếngđàn của Mô-da đã chinh phục được cả thành Viên.

Câu 2

Viết các từ :

a) Có tiếng mở đầu bằngr, dhoặcgi,có nghĩa như sau :

- Có giá thấp hơn mức bình thường:

- Ngườinổi tiếng:

- Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm.

b) Có tiếng chứa vần iên hoặc iêng, có nghĩa như sau :

- Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác :..............

- Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần :..................

- Nâng và chuyển vợt nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Có tiếng mở đầu bằngrhoặcd, gi, có nghĩa như sau :

- Có giá thấp hơn mức bình thường: rẻ

- Người nổi tiếng: Danh nhân

- Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm: Giường

b) Có tiếng chứa vầniênhoặciêng, có nghĩa như sau:

- Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác : điện thoại

- Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần : nghiền

- Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại: khiêng