Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn (-10;10) để phương trình


Hỏi ĐápBao nhiêuHọc TốtPhương trình

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham sốmthuộc đoạn[10; 10]để phương trìnhmx2-mx+1=0 có nghiệm.

A. 17

Đáp án chính xác

B.18

C.20

D. 21

Xem lời giải