Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số 2x m y x m có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 4;5 là 3


Hỏi ĐápBao nhiêu

CHUYÊN đề 3 GTLN GTNN của hàm số (có đáp án CHI TIẾT)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 70 trang )

CHUYÊ
N ĐỀ 3

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

MỤC LỤC
PHẦN A. CÂU HỎI............................................................................................................................................................1
Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó........................................1
Dạng 2. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a;b]......................................................7
Dạng 3. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (a;b)..................................................8
Dạng 4. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán thực tế..................................................................................................9
Dạng 5. Định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước..........................................................11
Dạng 6. Bài toán GTLN-GTNN liên quan đến đồ thị đạo hàm..................................................................................13
Dạng 7. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán đại số..................................................................................................18
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO..............................................................................................................................19
Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó......................................19
Dạng 2. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a;b]....................................................27
Dạng 3. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (a;b)................................................31
Dạng 4. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán thực tế................................................................................................33
Dạng 5. Định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước..........................................................41
Dạng 6. Bài toán GTLN-GTNN liên quan đến đồ thị đạo hàm..................................................................................50
Dạng 7. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán đại số..................................................................................................61

PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó
Câu 1.
1;3

(ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số

y f xliên tục trên đoạn

và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã
1;3
cho trên đoạn
. Giá trị của M m bằng

A. 1

B. 4

C. 5

D. 0

Câu 2. (ĐỀ 01 ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số
y f x
1;1 và có đồ thị như hình vẽ.
liên tục trên đoạn


1;1 . Giá trị của M m
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
bằng
A. 0 .
B. 1 .
C. 2 .
D. 3 .
y f x

Câu 3. (CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
xác định và liên tục trên � có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của
y f x
2; 2
hàm số
trên đoạn
.

A. m 5; M 1 .

B. m 2; M 2 .

C. m 1; M 0 .

Câu 4. (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số
bảng biến thiên:

y f x

D. m 5; M 0 .

xác định, liên tục trên � và có

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
C. Hàm số đạt cực đại tại x 0 và đạt cực tiểu tại x 1.
D. Hàm số có đúng một cực trị.
y f x
Câu 5. (THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số

liên tục
3; 2
trên
và có bảng biến thiên như sau. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm
y f x
1; 2
số
trên đoạn
. Tính M m .


A. 3 .

B. 2 .

C. 1 .

D. 4 .

x � 1;5
Câu 6. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 02) Xét hàm số y f ( x) với
có bảng biến
thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng
A. Hàm số đã cho không tồn taị GTLN trên đoạn

1;5

1;5

B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 1 và x 2 trên đoạn

1;5
C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 1 và đạt GTLN tại x 5 trên đoạn
1;5
D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 0 trên đoạn
Câu 7. (CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
�, có bảng biến thiên như hình sau:

y f x

liên tục trên

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 3 .
C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.
�; 1 , 2; �
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
.
Câu 8. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
liên tục trên � và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
xy'

-2
+


0

0


4

y

Phương trình

f x 0

0

có 4 nghiệm phân biệt

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

+

0

+


4
A.

0

2

0; �y f x


C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0
D. Hàm số có 3 điểm cực trị
Câu 9.
(CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số
y f ( x) liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn 1;3 như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

max f ( x) f (0)
A. 1;3
.

B.

max f x f 3
1;3

. C.


max f x f 2
1;3

. D.

max f x f 1
1;3

.

f x
1;5
Câu 10. (ĐỀ THI THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số liên tục trên
và có
1;5
f x
đồ thị trên đoạn
như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
1;5
trên đoạn
bằng

A. 1

B. 4

C. 1

Câu 11. (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho hàm số

như hình vẽ sau:

D. 2
f x

liên tục trên � và có đồ thị

� 3�
1; �

f x
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên � 2 �. Giá trị của M m
bằng


1
A. 2 .

B. 5 .

D. 3 .

C. 4 .

Câu 12. (THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
� 5�
1, �

tục trên � 2 �và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.


� 5�
1, �

f x
2 �là:

m
M
Giá trị lớn nhất
và giá trị nhỏ nhất
của hàm số
trên
7
M , m 1
2
A. M 4, m 1
B. M 4,m 1
C.

y f x

7
M ,m 1
2
D.

Câu 13. (GKI THPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019) Cho hàm số
f x
0; 2
như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

là:

A.

Max f x 2
0;2

.

B.

Max f x 2
0;2

.

C.

Max f x 4
0;2

.

xác định, liên

D.

y f x

có đồ thị


Max f x 0
0;2

.

Câu 14. (SỞ GD&ĐT BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y f ( x) liên tục trên đoạn
1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã
1;3
cho trên đoạn
. Giá trị của M m là


A. 2

B. 6

C. 5

Câu 15. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số
như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Min f x 6
A. 5;7
.

B.

Min f x 2

5;7

.

C.

D. 2
y f x

Max f x 9
-5;7

.

D.

Max f x 6
5;7

Câu 16. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Cho hàm số
đoạn

0;3

đã cho trên

5;7

có bảng biến thiên trên


f x

.

liên tục trên

và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

0;3 . Giá trị của

A. 5 .

M m bằng?

B. 3 .

C. 2 .

D. 1 .

Câu 17. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN LẦN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm số
[- 2;6] và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
tục trên đoạn

y f x

liên


[- 2; 6] . Giá trị của M - m

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
bằng
A. 9 .
B. 8 .
C. 9 .
D. 8 .
y f x
Câu 18. (ĐỀ THI THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số
liên tục và có đồ thị
2; 4
y f x
2; 4
trên đoạn
như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
trên đoạn
bằng

A. 5

B. 3

C. 0

D. 2

Câu 19. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
xét dấu đạo hàm như sau:

y f x


có bảng

Mệnh đề nào sau đây đúng
max f x f 0
max f x f 1
min f x f 1
min f x f 0
A. 1;1
B. 0; �
C. �; 1
D. 1; �
Dạng 2. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a;b]

f x x3 3x 2

Câu 20. (Mã 102 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. 0 .
B. 16 .
C. 20 .

trên đoạn
D. 4 .

3;3

bằng


4
2

Câu 21. (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y x 2 x 3 trên

0; 3 �
đoạn � �.
A. M 6
B. M 1
C. M 9
D. M 8 3

f x x3 3x
Câu 22. (Mã 103 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn [ 3;3] bằng
A. 2 .
B. 18 .
C. 2 .
D. 18 .

y

x2 3
x 1 trên đoạn

Câu 23. (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2; 4 .
19
min y 2
min y
min y 6
min y 3
2;4

2;4
2;43
A.
B.
C.
D. 2;4

4
2
Câu 24. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y x x 13 trên đoạn [1; 2]
bằng
51
A. 85
B. 4
C. 13
D. 25

Câu 25. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số
.
17
m
4
A. m 5
B. m 3
C.


y x2

1 �

2
;2

2 �

x trên đoạn �

D. m 10
3
2
Câu 26. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y x 7x 11x 2
[0 ;2].
trên đoạn
A. m 3
B. m 0
C. m 2
D. m 11
4
2
2;3
Câu 27. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y x 4 x 9 trên đoạn
bằng
A. 201
B. 2
C. 9
D. 54


Câu 28. (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số

2;3

bằng
A. 122

B. 50

f x x4 4x2 5

C. 5

trêm đoạn

D. 1

4
2
Câu 29. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y x x 13 trên đoạn

2;3�

�.
51
51
49
m
m

m
4
2
4
A. m 13
B.
C.
D.

Câu 30. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. 18.
B. 2.
C. 2.

f x x 3 3x

trên đoạn
D. 18.

3;3

bằng


3
2
Câu 31. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 3x trên đoạn
4; 1 bằng
A. 16
B. 0

C. 4
D. 4

3
2
Câu 32. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 2 x 7 x trên đoạn
0; 4 bằng
A. 259
B. 68
C. 0
D. 4

f x x 3 3x 2
3;3
Câu 33. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn

20
0

16
4
A. .
B.
.
C.
.
D. .
Dạng 3. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (a;b)


y 3x

4
x 2 trên

Câu 34. (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số
0; �
khoảng
.
33
min y 2 3 9
min y 3 3 9
min y
min y 7
0;

5
A. 0;�
B.
C. 0;�
D. 0;�
Câu 35. (CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Gọi m là giá trị nhở
4
y x
x trên khoảng 0; � . Tìm m
nhất của hàm số
A. m 4 .
B. m 2 .
C. m 1 .
D. m 3 .


Câu 36. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LẦN 2) Gọi a là giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
y x2
x trên khoảng (0; �) . Tìm a .
3
A. 3 4 .

B. 5 .

3
C. 6 . D. 2 16 .

Câu 37.

(THPT MINH CHÂU HƯNG YÊN NĂM 2018 2019) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
y x 5
x trên khoảng 0; � bằng bao nhiêu?
A. 0
B. 1
C. 3
D. 2

Câu 38.

(THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
f ( x) x
x trên nửa khoảng 2; � là:

5
7
A. 2
B. 2
C. 0
D. 2
Dạng 4. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán thực tế

2
Câu 39. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông A dự định dùng hết 6,5m kính để làm một bể cá có
dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có không đáng kể). Bể cá có
dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
3
3
3
3
A. 2, 26 m
B. 1, 61 m
C. 1,33 m
D. 1,50 m


1
s t 3 6t 2
3
Câu 40. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Một vật chuyển động theo quy luật
với t (giây)
s
là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và
(mét) là quãng đường vật di chuyển được

9
trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn
nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
A. 243 (m/s)
B. 27 (m/s)
C. 144 (m/s)
D. 36 (m/s)
2
Câu 41. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ông A dự định sử dụng hết 5 m kính để làm một bể cá
bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước
không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
3
3
3
3
A. 1, 01 m
B. 0, 96 m
C. 1,33 m
D. 1,51 m

Câu 42. (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta
cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập
tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích
lớn nhất.

A. x 3

B. x 2

C. x 4


D. x 6

Câu 43. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Một chất điểm chuyển động theo phương trình
S t 3 3t 2 2 , trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Chuyển động có vận tốc lớn nhất là
A. 1 m/s.
B. 4 m/s.
C. 3 m/s.
D. 2 m/s.
Câu 44. (THPT NĂM 2018-2019 LẦN 04) Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ
thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân
t
c t 2
t 1 mg / L . Sau khi tiêm thuốc bao
sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức
lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?
A. 4 giờ.
B. 1 giờ.
C. 3 giờ.
D. 2 giờ.
Câu 45. (THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường
kéo dài trong 2 tháng ( 60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác
2
S t t 3 63t 2 3240t 3100
1 �t �60
5
định bởi công thức
với
. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ
mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất.

A. 60
B. 45
C. 30
D. 25
Câu 46. (GKI NHÂN CHÍNH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Một vật chuyển động theo quy luật
1
S 10t 2 t 3
3 , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S m là quãng
đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây từ lúc vật bắt đầu chuyển
v m / s
t s
động vận tốc
của vật đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm bằng:


A.

8 s

.

B.

20 s

C.

10 s

.


D.

15 s

.

Câu 47. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Một sợi dây có chiều dài
28m được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị
mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là
nhỏ nhất?
56
112
84
92
A. 4 .
B. 4 .
C. 4 .
D. 4 .
Câu 48. (PEN I - THẦY LÊ ANH TUẤN - ĐỀ 3 - NĂM 2019) Một xưởng in có 15 máy in được cài đặt
tự động và giám sát bởi một kỹ sư, mỗi máy in có thể in được 30 ấn phẩm trong 1 giờ, chi phí cài đặt và
bảo dưỡng cho mỗi máy in cho 1 đợt hàng là 48.000 đồng, chi phí trả cho kỹ sư giám sát là 24.000
đồng/giờ. Đợt hàng này xưởng in nhận 6000 ấn phẩm thì số máy in cần sử dụng để chi phí in ít nhất là
A. 10 máy.
B. 11 máy.
C. 12 máy.
D. 9 máy.
Câu 49.Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật
s t t 3 4t 2 12
(m), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất

điểm đó đạt giá trị bé nhất khi t bằng bao nhiêu?
8
4
A. 2 (s).
B. 3 (s).
C. 0 (s).
D. 3 (s).
Câu 50. (THPT MINH CHÂU HƯNG YÊN NĂM 2018 2019) Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có
chiều dài bằng 10cm và chiều rộng bằng 8cm . Người ta cắt bỏ ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông
x cm
bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng , rồi gập tấm nhôm lại (như hình vẽ) để được một cái hộp
không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

A.

x

8 2 21
3

B.

x

10 2 7
3

C.

x


9 21
9 .

D.

x

9 21
3

Câu 51. (GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của
một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men. Để đi đến C , đoàn cứu trợ phải
4 km / h
6 km / h
chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc
, rồi đi bộ đến vị trí C với vận tốc
. Biết A
cách B một khoảng 5km , B cách C một khoảng 7km (hình vẽ). Hỏi vị trí điểm D cách A bao xa để
đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất?


A. AD 5 3 km .
B. AD 2 5 km .
C. AD 5 2 km .
D. AD 3 5 km .
Dạng 5. Định m để GTLN-GTNN của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước

y


x m
x 1 ( m là tham số thực) thỏa mãn

Câu 52. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số
min y 3.
[2;4]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. m 4
B. 3 m�4
C. m 1

D. 1�m 3

Câu 53. (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao
y x3 3x m
0; 2 bằng 3. Số phần tử của S là
cho giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn
A. 0
B. 6
C. 1
D. 2
y

Câu 54. (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số
16
min y max y
1;2
1;2
3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. m 4
B. 2 m �4
C. m �0

xm
x 1 ( m là tham số thực) thoả mãn

D. 0 m �2

m
Câu 55. (CỤM LIÊN TRƯỜNG HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019) Có một giá trị 0 của tham số m để
y = x3 +( m2 +1) x + m +1
[ 0;1] . Mệnh đề nào sau đây là
hàm số
đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn
đúng?
2
2m0 - 1 < 0
A. 2018m0 - m0 �0 . B.
.
2
C. 6m0 - m0 < 0 .

D.

2m0 +1 < 0

.

Câu 56. (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LẦN 01) Tính tổng tất cả các giá

y x2 2 x m
m
trị của tham số
sao cho giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn 1;2 bằng 5 .
A. 1 .
B. 2 .
C. 2 .
D. 1 .
Câu 57.
(THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Nếu hàm số
y x m 1 x 2 có giá trị lớn nhất bằng 2 2 thì giá trị của m là
2
2

2 .
A. 2 .
B. 2 .
C. 2 .
D.


y=

x +m
x + 1 ( m là tham

Câu 58. (THPT LÊ VĂN THỊNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số
min
y=3


0;1�


số thực) thỏa mãn
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
1

m
<
3
A.
B. m > 6
C. m < 1
D. 3 < m �6

Câu 59. (CHUYÊN KHTN LẦN 2 NĂM 2018-2019) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
x +m
y=
x +1 trên [1; 2] bằng 8 ( m là tham số thực). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. m 10 .
B. 8 m 10 .
C. 0 m 4 .
D. 4 m 8 .
3
2
Câu 60. (THPT NGÔ GIA TỰ VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y 2 x 3x m .
1;1
Trên
hàm số có giá trị nhỏ nhất là 1 . Tính m ?

A. m 6 .
B. m 3 .
C. m 4 .
D. m 5 .
Câu 61. (THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 02) Tìm m để giá trị lớn nhất của

hàm số

y x 3 3 x 2m 1
�3

; 1�

�.
A. � 2

0; 2

là nhỏ nhất. Giá trị của m thuộc khoảng nào?
�2 �
� ;2�
0;1 .
1; 0 .
B. �3 �.
C.
D.

trên đoạn

Câu 62. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LẦN 02) Biết S là tập giá trị của m để tổng giá trị lớn nhất và giá

4
2 3
2
0;1
trị nhỏ nhất của hàm số y x m x 2 x m trên đoạn bằng 16 . Tính tích các phần tử của S .
A. 2 .
B. 2 .
C. 15 .
D. 17 .
Câu 63. (CHUYÊN BẮC NINH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Gọi A, B lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị
x m2 m
y
2;3
x 1
lớn nhất của hàm số
trên đoạn
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để
13
A B
2 .
A. m 1; m 2 .
B. m 2 .
C. m �2 .
D. m 1; m 2 .
Câu 64. (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m
x 2 mx 1
y
0; 2
x � 0; 2
xm

để hàm số
liên tục và đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn
tại một điểm 0
.
0

m

1
m

1
m

2

1

m

1
A.
B.
C.
D.
Câu 65. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 02 NĂM 2018-2019) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị
x 2 mx m
y
1; 2
x 1

thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số
trên bằng 2 . Số phần tử của
tập S
A. 3 .
B. 1 .
C. 4 .
D. 2 .
Câu 66. (THPT MINH CHÂU HƯNG YÊN NĂM 2018 2019) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số

f ( x)

x m2 m
x 1
trên đoạn (0;1) bằng 2


m 1


m 2.
A. �

m 1


m 2 .
B. �

m 1m2 .
C. �

D.

m
y

1 � 21
2 .

1 m sin x
cos x 2 . Có bao

Câu 67. (THPT BẠCH ĐẰNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số
0;10
nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn
để giá trị nhỏ nhất của hàm số nhỏ hơn 2 ?
A. 1 .
B. 9 .
C. 3 .
D. 6 .

f x x 2 ax b

Câu 68. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Xét hàm số
,

1;3

. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể
với a , b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên
được, tính a 2b .
A. 2 .
B. 4 .
C. 4 .
D. 3 .
3
Câu 69. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số y ax cx d , a �0
min f x f 2
y f x
1;3
x� �;0

. Giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn bằng
A. d 11a .
B. d 16a .
C. d 2a .
D. d 8a .

Câu 70. (CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m
x 2 mx 2m
y
x2
để giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn 1;1 bằng 3 . Tính tổng tất cả các phần tử của
S.

A.
8
3.

5
C. 3 .

B. 5 .

D. 1 .

Câu 71. (GKI THPT NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị của tham số
xm
y 2
x x 1 có giá trị lớn nhất trên � nhỏ hơn hoặc bằng 1.
m để hàm số
A. m �1 .
B. m �1 .
C. m �1 .
D. m �1 .
Dạng 6. Bài toán GTLN-GTNN liên quan đến đồ thị đạo hàm
Câu 72. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số
hình vẽ.

f x

, hàm số


y f�
x

liên tục trên � và có đồ thị như


f x xm m
x � 0; 2
Bất phương trình
( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi
khi và chỉ khi
m �f 0
m f 0
m �f 2 2
m f 2 2
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
y f x
y f ' x
Câu 73. (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số
, hàm số
liên tục trên �và có đồ thị như
f x 2x m
x � 0; 2

hình vẽ bên. Bất phương trình
(m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi
khi và chỉ
khi

A.

m �f 0

.

B.

m �f 2 4

Câu 74. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số
như hình vẽ bên dưới

.

C.

y f x

m f 0

, hàm số

.


D.

y f ' x

m f 2 4

.

liên tục trên �và có đồ thị

f x xm m
x � 0; 2
Bất phương trình
( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi
khi và chỉ khi
m f 2 2.
m f 0 .
m �f 2 2.
m �f 0 .
A.
B.
C.
D.

f x

Câu 75. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho hàm số
hình vẽ.

, hàm số


f�
x

liên tục trên � và có đồ thị như

f x 2x m m
x � 0; 2
( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi
khi và chỉ khi
m f 2 4
m �f 2 4
m �f 0
m f 0

Bất phương trình
A.

.

B.

.

C.

.

D.


Câu 76. (THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
y f�
x như hình vẽ.
định và liên tục trên �, đồ thị của hàm số

.

y f x

xác


Giá trị lớn nhất của hàm số
f 1
A.
.

y f x

trên đoạn
f 1
B.
.

1; 2


C.

f 2


.

D.

f 0

.

f x
Câu 77. (THPT THIỆU HÓA THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số có đạo
f�
x . Đồ thị của hàm số y f �
x được cho như hình vẽ bên. Biết rằng
hàm là
f 0 f 1 2 f 3 f 5 f 4
f x
. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của trên đoạn
0;5 .

A.
C.

m f 5 , M f 3
m f 0 , M f 3

B.
D.

m f 5 , M f 1

m f 1 , M f 3

/
Câu 78. (ĐỀ 04 VTED NĂM 2018-2019) Cho hàm số y f x . Hàm số y f ( x ) có bảng biến thiên như
sau:

Bất phương trìnhf ex ex m

�1 � 1
m �f � �
�e � e
A.

nghiệm đúng với mọi x � 1;1 khi và chỉ khi

B.

m f 1

1
e

C.

m �f 1


1
e

�1 � 1
m f � �
�e � e
D.

y f x
Câu 79. (CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH LẦN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm số
có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
1
1
g x f 4 x x 2 x 3 3x 2 8 x
3
3 trên đoạn 1;3 .


25
B. 3 .

A. 15.

19
C. 3 .


Câu 80. (THPT NGHĨA HƯNG NĐ- GK2 - 2018 - 2019) Cho hàm số
bảng biến thiên như sau

Bất phương trình

D. 12.
y f x

. Hàm số

y f�
x��
x ��
0; �
� 2 �khi và chỉ khi
đúng với mọi
1 � � � �
1 � � � �
1
m � �f � � 1�
m �f � � 1�
m �
f
0

2

3 � �2 � �. D.
3 � �2 � �.
3�
B.
. C.

f x 2cos x 3m

1
m� �
f 0 2�

3�
A.
.

/
Câu 81. (Đề minh họa 2019) Cho hàm số y f x . Hàm số y f ( x ) có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trìnhf ex ex m

�1 � 1

m �f � �
�e � e
A.

nghiệm đúng với mọi x � 1;1 khi và chỉ khi

B.

m f 1

1
e

C.

m �f 1

1
e

�1 � 1
m f � �
�e � e
D.

Câu 82. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
thiên như sau:

f x


có bảng biến


f x �m x3 3 x 2 5
Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình
có nghiệm thuộc
1;3
đoạn
. Số phần tử của S là
A. 3
B. Vô số
C. 2
D. 0
y f x
Câu 83. (CỤM LIÊN TRƯỜNG HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
liên tục
2
y f�
x như hình bên. Đặt g x 2 f x x 1 . Mệnh đề dưới đây đúng.
trên �. Đồ thị của hàm số

A.

max g x g 3 .
3;3


B.

min g x g 1 .
3;3

C.

max g x g 0 .
3;3

D.

Câu 84. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 3) Cho hàm số

f�
0 3 , f �
2 2018 và bảng xét dấu của f �
x như sau:
cấp hai trên �. Biết

Hàm số

y f x 2017 2018 x
A.

�; 2017

max g x g 1 .
3;3


y f x

có đạo hàm

đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x0 thuộc khoảng nào sau đây?
2017; �
0; 2
2017; 0
B.
C.
D.

f x
Câu 85. (ĐỀ THI THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số liên tục trên R và có đồ
2 f x x 3 2m 3 x 2
x � 1;3
thị như hình vẽ bên. Bất phương trình
nghiệm đúng với mọi
khi và chỉ
khi

A. m 10.

B. m 5.

C. m 3.

D. m 2.Câu 86. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Cho hàm số
y f�
x được cho như hình vẽ.
của hàm

Biết rằng
lượt là:

f 3 f 0 f 4 f 1

A.

f (4) và f (3) .

Câu 87. Cho hàm số
đây:

f x

f x

có đạo hàm trên � và có đồ thị

. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

B. f (3) và f (0) .

có đạo hàm là

f�

x

C. f (4) và f (0) .

. Đồ thị của hàm số

y f�
x

f x

trên đoạn

3; 4

lần

D. f (2) và f (3) .
được cho như hình vẽ dưới

f 1 f 0 f 1 f 2
y f x
Biết rằng
. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn
1; 2 lần lượt là:
f 1 f 2
f 2 f 0
f 0 f 2
f 1 f 1

A. ; .
B. ; .
C. ; .
D. ; .

Dạng 7. Ứng dụng GTLN-GTNN vào bài toán đại số
Câu 88. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 02 NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị tham số m để
6 x 2 x 8 x �x 2 m 1
x � 2;8 .
bất phương trình
nghiệm đúng với mọi
A. m �16
B. m �15
C. m �8
D. 2 �m �16


Câu 89. (GKI THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Tìm m để bất phương trình
4
x
�m
�;1
x 1
có nghiệm trên khoảng
.
m

5
m3
A.
.
B.
.
C. m �1 .
D. m �1
Câu 90. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Biết rằng tập nghiệm
6x 4
2x 4 2 2 x �
5 x 2 1 là a; b . Khi đó giá trị của biểu thức P 3a 2b bằng:
của bất phương trình
A. 2
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 91. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Gọi s là tập hợp các giá trị
nguyên của tham số

x2 m

1 x

2 3

A. 1 .

m � 0; 2019


�0

để bất phương trình

x � 1;1
đúng với mọi
. Số phần tử của tập s bằng
B. 2020 .
C. 2019 .

D. 2 .

Câu 92. (CHUYÊN BẮC NINH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số

f x 4 x2 4 x 6 4 x x2 1
A. 2 .

. Tính tích các nghiệm của phương trình
B. 4 .
C. 2 .

f x M

.
D. 4 .

2
2
Câu 93. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho x xy y 2 . Giá trị nhỏ
2

2
nhất của P x xy y bằng:

2
A. 3

1
B. 6

1
C. 2

D. 2
Câu 94. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho x , y là các số thực thỏa mãn
x y x 1 2 y 2
. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của

P x 2 y 2 2 x 1 y 1 8 4 x y
A.

42

. Tính giá trị M m
B. 41
C. 43

D. 44
m


x 2 2 x 2 1 x 2 x �0

Câu 95. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho bất phương trình
.
m

2018
Hỏi có bao nhiêu số nguyên
không nhỏ hơn
để bất phương trình đã cho có nghiệm
x ��
0;1 3 �

�?
A. 2018
B. 2019
C. 2017
D. 2020
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Xác định giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua đồ thị của nó
Câu 1.

y f x
(ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số
liên tục trên đoạn
1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của
1;3

hàm số đã cho trên đoạn
. Giá trị của M m bằng


A. 1
Chọn C
Dựa và đồ thị suy ra

B. 4

C. 5
Lời giải

D. 0

M f 3 3; m f 2 2

Vậy M m 5
Câu 2.

(ĐỀ 01 ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số
y f x
1;1 và có đồ thị như hình vẽ.
liên tục trên đoạn

1;1 . Giá trị
Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
của M m bằng
A. 0 .
B. 1 .

C. 2 .
D. 3 .
Lời giải
Từ đồ thị ta thấy M 1, m 0 nên M m 1 .
Câu 3.

(CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên � có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá
y f x
2; 2
trị lớn nhất M của hàm số
trên đoạn
.

A. m 5; M 1 .

B. m 2; M 2 .

C. m 1; M 0 .

D. m 5; M 0 .


Lời giải
Nhìn vào đồ thị ta thấy:
M max f x 1
2;2
khi x 1 hoặc x 2 .
m min f x 5

2;2
khi x 2 hoặc x 1 .
Câu 4.

(ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số
bảng biến thiên:

y f x

xác định, liên tục trên � và có

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1 .
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
C. Hàm số đạt cực đại tại x 0 và đạt cực tiểu tại x 1.
D. Hàm số có đúng một cực trị.
Lời giải
Chọn C
Đáp án A sai vì hàm số có 2 điểm cực trị.
Đáp án B sai vì hàm số có giá trị cực tiểu y 1 khi x 0 .
Đáp án C sai vì hàm số không có GTLN và GTNN trên �.
Đáp án D đúng vì hàm số đạt cực đại tại x 0 và đạt cực tiểu tại x 1.
Câu 5.

y f x
(THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
liên tục

3;
2

và có bảng biến thiên như sau. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
trên
y f x
1; 2
nhất của hàm số
trên đoạn
. Tính M m .

A. 3 .

B. 2 .

C. 1 .

D. 4 .

Lời giải

1; 2
Trên đoạn
ta có giá trị lớn nhất M 3 khi x 1 và giá trị nhỏ nhất m 0 khi x 0 .
Khi đó M m 3 0 3 .

Câu 6.

x � 1;5
(THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 02) Xét hàm số y f ( x) với
có bảng biến
thiên như sau:Khẳng định nào sau đây là đúng
A. Hàm số đã cho không tồn taị GTLN trên đoạn

1;5

1;5
B. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 1 và x 2 trên đoạn

1;5
C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 1 và đạt GTLN tại x 5 trên đoạn
1;5
D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại x 0 trên đoạn
Lời giải
lim y �
1;5 .
A. Đúng. Vì x �5
nên hàm số không có GTLN trên đoạn
1;5 .
B. Sai. Hàm số đã cho chỉ đạt GTNN tại x 2 trên đoạn
y �
1;5 và lim
x �5
C. Sai. Hàm số đã cho chỉ đạt GTNN tại x 2 trên đoạn
.
1;5 .
D. Sai. Hàm số đã cho chỉ đạt GTNN tại x 2 trên đoạn
Câu 7.

(CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số

�, có bảng biến thiên như hình sau:

y f x

liên tục trên

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 3 .
C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận.
�; 1 , 2; �
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
.
Lời giải
Dựa vào BBT ta thấy hàm số không có GTLN, GTNN.
Câu 8.

(THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
y f x
liên tục trên � và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
xy'

-2
+

0


0


4

y


A.

Phương trình

0

f x 0

có 4 nghiệm phân biệt

2
+

0

+


4
0

0; �
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0
D. Hàm số có 3 điểm cực trị

Lời giải
Chọn D
Dựa vào bảng biến thiên, hàm số có 3 điểm cực trị.
Câu 9.

(CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số
y f ( x) liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn 1;3 như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau
đây đúng?

max f ( x) f (0)
A. 1;3
.
max f x f 2
C. 1;3
.

B.
D.

max f x f 3
1;3


.
max f x f 1
1;3

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy
Câu 10.

.
Lời giải
max f x f 0 .
1;3

f x
1;5
(ĐỀ THI THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho hàm số liên tục trên

1;5
có đồ thị trên đoạn
như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm
f x

1;5
bằng
số
trên đoạn

A. 1

B. 4


C. 1
Lời giải

�M max f x 3
1;5

� M n 1.

n min f x 2

Từ đồ thị ta thấy: � 1;5

D. 2


Câu 11.

(SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho hàm số
thị như hình vẽ sau:

f x

liên tục trên � và có đồ

� 3�
1; �

f x
2 �. Giá trị của


m
M
Gọi

lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
trên
M m bằng

1
A. 2 .

B. 5 .

f x

Dựa vào đồ thị hàm số
M m 4 1 3
Do đó
.
Câu 12.

ta có:

C. 4 .
D. 3 .
Lời giải
M max f x 4 m min f x 1
� 3�
1; �


� 2�

;

� 3�
1; �

� 2�

.

(THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số
� 5�
1, �

2 �và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.

liên tục trên

� 5�
1, �

f x
Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên � 2 �là:

y f x

xác định,