Công trình khoa học tiếng Anh là gì


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

Vietnamese

công trình nghiên cứu khoa học cấp trường

  English

  scientific research works

  Last Update:                                                            2021-05-16                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  nghiên cứu khoa học

  English

  research, research work

  Last Update:                                                            2015-01-21                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  Đem theo cả công trình nghiên cứu.

  English

  took his research with him.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  quy trình nghiên cứu:

  English

  research process:

  Last Update:                                                            2019-03-24                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thành các công trình nghiên cứu

  English

  the complete program.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bộ tư lệnh nghiên cứu khoa học

  English

  rc research command

  Last Update:                                                            2015-01-28                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  tôi là một nhà nghiên cứu khoa học

  English

  i'm a research scientist

  Last Update:                                                            2013-09-03                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  cơ quan nghiên cứu khoa học hải quân

  English

  onr office of naval research

  Last Update:                                                            2015-01-28                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  fitz và tôi cùng nghiên cứu khoa học.

  English

  fitz and i shared science.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  nghiên cứu

  English

  research

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  nghiÊn cỨu

  English

  oriented development

  Last Update:                                                            2021-06-10                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  nghiên cứu

  English

  researching

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  cÔng trÌnh

  English

  interior design

  Last Update:                                                            2019-07-15                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  công trình

  English

  construction project

  Last Update:                                                            2019-07-15                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  thuộc đội nghiên cứu khoa học quốc gia.

  English

  earth and space sciences ucla.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  nghiên cứu?

  English

  a study?

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  nghiên cứu?

  English

  his research?

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  khoa học

  English

  science

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 3                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  khoa học

  English

  scientifically

  Last Update:                                                            2010-05-28                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Wikipedia                                                                                    

  Vietnamese

  khoa học

  English

  scientific

  Last Update:                                                            2016-12-21                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com