Cost driven là gì


Hỏi ĐápLà gì

Định nghĩa Customer-driven pricing là gì?

Customer-driven pricingGiá định hướng khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer-driven pricing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc thực hành xác định mức giá tối ưu cho sản phẩm dựa trên nhận thức chi phí lợi ích của khách hàng. Một hình thức định giá cho phép các nhà sản xuất để đạt được giá cả tối ưu trong cơ sở khách hàng địa lý khác nhau tùy theo nhân khẩu học của họ.

Definition - What does Customer-driven pricing mean

The practice of determining optimum price levels for products based on the cost-benefit perceptions of customers. A form of pricing that allows producers to achieve optimum pricing within different geographical customer bases according to their demographics.

Source: Customer-driven pricing là gì? Business Dictionary