Đặc trưng của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là


Mẹo HayHọc Tốt

Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

 1. Công nghiệp khai thác

 2. Công nghiệp dệ may

 3. Công nghệ cao

 4. Công nghiệp cơ khí

Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay ?

A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật đã tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học cơ bản.

B. Cách mạng khoa học đã đạt được thành tựu lớn tạo điều kiện cho kĩ thuật sản xuất từng bước đổi mới.

C. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.

Đáp án chính xác

D. Tất cả các ý trên.

Xem lời giải

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

07/09/2021 Địa lý

Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

A. Công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp dệ may

C. Công nghệ cao

D. Công nghiệp cơ khí

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao – là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

Các tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

 • Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
 • Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.
 • Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

Chia sẻ

 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIn

Mục lục

 • 1 Lược sử khái niệm
 • 2 Nội dung của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại
  • 2.1 Đặc tính
  • 2.2 Thành tựu
  • 2.3 Ảnh hưởng
 • 3 Xem thêm
 • 4 Chú thích
 • 5 Tham khảo