Daoming si là gì - Nghĩa của từ daoming si


Là gìNghĩa của từDaoming si

daoming si có nghĩa là

Daddy Dong Si Cheng

Ví dụ

Người 1: Người đàn ông đó rất đẹp!Anh ấy phải là một si
Người 2: Thật ra đó là Dong Si Cheng