Đề bài - câu 7 trang 40 vbt âm nhạc 2 - cánh diều


Bài Tập
Khoanh tròn những nốt La có trong bản nhạc dưới đây

Đề bài

Khoanh tròn những nốt La có trong bản nhạc dưới đây


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận biết nốt La và khoanh tròn

Lời giải chi tiết