Đề bài - câu 8 trang 27 vbt âm nhạc 2 - cánh diều


Bài Tập

Đề bài

Đọc nhạc kết hợp ký hiệu làm bàn tay

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nhạc kết hợp ký hiệu làm bàn tay

Lời giải chi tiết