Đề bài - giải bài 1 trang 51 sgk toán 6 cánh diều


Bài TậpBài 6. Phép cộng và phép trừ số thập phân
\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}324,82 + 312,25 = 637,07}\\{b){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}12,07} \right) + \left( { - {\rm{ }}5,79} \right) = - \left( {{\rm{ }}12,07 + 5,79} \right) = - 17,86}\\\begin{array}{l}c){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}41,29} \right) - 15,34{\rm{ }} = \left( { - {\rm{ }}41,29} \right) + \left( { - 15,34} \right)\\ = - \left( {{\rm{ }}41,29 + 15,34} \right) = - 56,63\end{array}\\{d){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}22,65} \right) - \left( { - {\rm{ }}1,12} \right) = \left( { - {\rm{ }}22,65} \right) + {\rm{ }}1,12 = - 21,53\;}\end{array}\)

Đề bài

Tính:

a) \(324,82 + 312,25;\)

c) \(\left( { - 41,29} \right) - 15,34;\)

b) \(\left( { - {\rm{ }}12,07} \right) + \left( { - 5,79} \right);\)

d) \(\left( { - {\rm{ }}22,65} \right) - \left( { - 1,12} \right).\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số thập phân khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

- Muốn trừ hai số thập phân ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}324,82 + 312,25 = 637,07}\\{b){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}12,07} \right) + \left( { - {\rm{ }}5,79} \right) = - \left( {{\rm{ }}12,07 + 5,79} \right) = - 17,86}\\\begin{array}{l}c){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}41,29} \right) - 15,34{\rm{ }} = \left( { - {\rm{ }}41,29} \right) + \left( { - 15,34} \right)\\ = - \left( {{\rm{ }}41,29 + 15,34} \right) = - 56,63\end{array}\\{d){\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}22,65} \right) - \left( { - {\rm{ }}1,12} \right) = \left( { - {\rm{ }}22,65} \right) + {\rm{ }}1,12 = - 21,53\;}\end{array}\)