Đề bài - giải bài 2 trang 34 sgk khtn 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Đề bài

Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế?

A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng

B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí

C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ

D. Hiện tượng nóng chảy của các chất

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.

Chọn A