Đề bài - giải bài 6.18 trang 14 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpLuyện tập chung trang 13
Viết các hỗn số \(4\frac{1}{13}; 2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số

Đề bài

Viết các hỗn số \(4\frac{1}{13}; 2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số dương sang phân số:\(a\frac{b}{c} = \frac{a.c+b}{c}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(4\frac{1}{13}=\frac{4.13+1}{13}=\frac{53}{13}\)

\(2\frac{2}{5}= \frac{2.5+2}{5}=\frac{12}{5}\)

Lời giải hay