Đề bài - giải bài 6.20 trang 14 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpLuyện tập chung trang 13
*Để so sánh các phân số, ta quy đồng chúng để được các phân số có cùng mẫu số, tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Đề bài

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là:

\(\frac{9}{10}\) cm; \(\frac{4}{5}\) cm; \(\frac{3}{2}\) cm; \(\frac{6}{5}\) cm; \(\frac{1}{2}\) cm

Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*So sánh 5 phân số, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

*Để so sánh các phân số, ta quy đồng chúng để được các phân số có cùng mẫu số, tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{4}{5}=\frac{4.2}{5.2}=\frac{8}{10}\)

\(\frac{3}{2}=\frac{3.5}{2.5}=\frac{15}{10}\)

\(\frac{6}{5}=\frac{6.2}{5.2}=\frac{12}{10}\)

\(\frac{1}{2}=\frac{1.5}{2.5}=\frac{5}{10}\)

Vì 15> 12> 9> 8 > 5 nên \(\frac{15}{10}> \frac{12}{10}> \frac{9}{10}> \frac{8}{10} > \frac{5}{10}\)

Vậy \(\frac{3}{2}\) cm> \(\frac{6}{5}\) cm> \(\frac{9}{10}\) cm> \(\frac{4}{5}\) cm> \(\frac{1}{2}\) cm

Chú ý: Nếu các số đo chưa ở cùng đơn vị thì ta cần đưa chúng về cùng đơn vị rồi so sánh