Đề bài - giải bài 6.3 trang 8 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
\(\dfrac{8}{{ - 11}} = \dfrac{{8.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 11} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 8}}{{11}}\)

Đề bài

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương

\(\dfrac{8}{{ - 11}};\dfrac{-5}{{ - 9}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy tử và mẫu của các phân số nhân với số nguyên âm thì mẫu nhận được mang dấu dương.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{8}{{ - 11}} = \dfrac{{8.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 11} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 8}}{{11}}\)

\(\dfrac{-5}{{ - 9}} = \dfrac{{-5.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 9} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ 5}}{{9}}\)