Đề bài - giải bài 6 trang 21 sgk toán 6 cánh diều tập 1


Bài TậpBài 4. Phép nhân, phép chia với các số tự nhiên
Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp.Tính số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2.

Đề bài

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp.Tính số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi 210 \(c{m^2}\) ra đơn vị.

- Số lục lạp = 500 000\( \times \)diện tích.

Lời giải chi tiết

Đổi \(210\left( {c{m^2}} \right) = 21 000\left( {m{m^2}} \right)\).

Số lục lạp cần tìm:

21 000 . 500 000

= 10 500 000 000 lục lạp.

Vậy có 10 tỉ 500 triệu lục lạp.