Đề bài - giải bài vận dụng trang 116 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí
Dựa vào bản đồ hành chính Việt nam, em hãy xác định và ghi ra tọa độ trên đất liền 4 điểm cực: cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây của lãnh thổ nước ta.

Đề bài

Dựa vào bản đồ hành chính Việt nam, em hãy xác định và ghi ra tọa độ trên đất liền 4 điểm cực: cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây của lãnh thổ nước ta.

Bản đồ hành chính Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam.

Lời giải chi tiết

Tọa độ địa lí của các điểm cực trên đất liền của lãnh thổ nước ta:

- Cực Bắc: (23023B,105020Đ).

- Cực Nam: (8034B,104040Đ).

- Cực Đông: (12040B,109024Đ).

- Cực Tây: (22022B,102009Đ).