Đề bài - luyện tập 1 thực hành phần mềm geogebra trang 120 sgk toán 6 cánh diều


Bài TậpThực hành phần mềm Geogebra
Để tìm các ước số của số a. ta nhập lệnh DanhSachUocSo(a)

Đề bài

Tìm các ước của 482

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tìm các ước số của số a. ta nhập lệnh DanhSachUocSo(a)

Lời giải chi tiết

Nhập lệnh DanhSachUocSo(482)

Kết quả: {1, 2, 241, 482}