Đề bài - ôn tập giữa học kì 1 tiết 5 - tuần 10 trang 67, 68


Bài Tập
Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịchLòng dân

Đề bài

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịchLòng dân

Nhân vật

Tính cách

Dì Năm

..........

An

..........

Chú cán bộ

..........

Lính Cai

..........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em xem lại bài tập đọc: Lòng dân đã được học.

Lời giải chi tiết

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịchLòng dân

Nhân vật Tính cách
Dì Năm Dũng cảm bảo vệ cán bộ, nhanh trí, bình tĩnh
An Thông minh, nhanh trí, lanh lẹ
Chú cán bộ Bình tĩnh, tin tưởng vào dân
Lính Cai

Hống hách, xảo quyệt, vòi vĩnh