Đề bài - tiết 1, 2 - đánh giá và luyện tập tổng hợp


Bài Tập
Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 60 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.

Đề bài

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 60 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em làm theo yêu cầu của bài.

Lời giải chi tiết

Em chọn một bài đọc, khi đọc cần chú ý:

- Đọc chính xác, to, rõ ràng, truyền cảm

- Ngắt nghỉ đúng nhịp