Đề bài - trả lời câu hỏi mục 3 trang 194 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 23. Con người và thiên nhiên.
- Vì đây là các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí (sử dụng nguồn năng lượng sạch, du lịch tự nhiên), không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn làm cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên này trở nên phong phú, đa dạng hơn.

Đề bài

1. Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy:

- Cho biết thế nào là phát triển bền vững?

- Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững?

Hình 23.4. Sơ đồ về phát triển bền vững

2. Em hãy cho biết các hoạt động kinh tế trong hình 23.5 có đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững hay không? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 23.4, 23.5 và đọc thông tin trong SGK.

Lời giải chi tiết

1. Phát triển bền vững

- Là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai.

- Phải đặt mục tiêu phát triển bền vững vì:

+ Con người luôn khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cuộc sống của mình trong khi tài nguyên thiên nhiên không vô hạn mà sẽ dần cạn kiệt.

+ Vì vậy, cầnkhai thác tài nguyên hợp lí, sử dụng tiết kiệm, phát triển công nghệ, tìm tài nguyên thay thế để không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng cho thế hệ tương lai.

2. Các hoạt động kinh tế trong hình 23.5

- Có đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

- Vì đây là các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí (sử dụng nguồn năng lượng sạch, du lịch tự nhiên), không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn làm cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên này trở nên phong phú, đa dạng hơn.