Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự


Hỏi ĐápLà gì

Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
Mã hóa số 11 bằng 2 cách (Tin học - Lớp 6)

Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

1 trả lời

Tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây (Tin học - Lớp 9)

1 trả lời

Giải thích lý do bồ câu có thể đưa thư (Tin học - Lớp 9)

1 trả lời

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. sửa chính tả

  B. chọn cỡ chữ

  C. thay đổi khoảng cách giữa các đoạn

  D. thay đổi hướng giấy

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  *Định dạng kí tự

  *Định dạng đoạn văn bản

  *Định dạng trang văn bản

  *Định dạng kiểu danh sách

  *Định dạng cột báo

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Insert\Page Numbers...

  b. Insert\Object...

  c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

  d. View\Page Numbers...

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Page break\Ok

  b. Column break\Ok

  c. Text wrapping break\Ok

  d. Next page\Ok

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. File\Page Setup...

  b. Format\Paragraph...

  c. Format\Page Setup...

  d. File\Version...

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Ctrl+Shift+I+B+D

  b. Ctrl+I+U+B

  c. Ctrl+Shift+I+U+B

  d. Ctrl+I+B+D

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. File\Exit

  b. File\Save As...

  c. Nhấn tổ hợp phím Alt+Q

  d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Q

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Delete Rows

  b. Delete Table

  c. Delete Cells

  d. Delete Columns

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Lưu tệp tin với tên khác

  b. Đóng tệp tin

  c. Thoát Microsoft Word

  d. Định dạng trang in

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Lưu tệp tin

  b. Đóng tệp tin

  c. Thoát Microsoft Word

  d. Lưu tệp tin với tên khác

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. View

  b. Insert

  c. Tools

  d. Format

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Margins

  b. Paper

  c. Pages

  d. Layout

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Căn giữa: Ctrl+C

  b. Căn trái: Ctrl+L

  c. Căn phải: Ctrl+R

  d. Căn đều: Ctrl+J

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Ctrl+E

  b. Ctrl+L

  c. Ctrl+R

  d. Ctrl+J

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Ctrl+J

  b. Ctrl+L

  c. Ctrl+E

  d. Ctrl+R

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Table\Sort...

  b. Data\Sort...

  c. Window\Arrange All...

  d. Word không hổ trợ tính năng sắp xếp dữ liệu trong Table.

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Strikethrough

  b. Superscript

  c. Subscript

  d. Shadow

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Ctrl+Shift+=

  b. Ctrl+=

  c. Ctrl+Alt+=

  d. Shift+=

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Bấm tổ hợp phím Shift+Enter

  b. Bấm phím Enter

  c. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter

  d. Word tự động xuống dòng không cần bấm phím.

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  a. Edit\Copy

  b. Edit\Paste

  c. Edit\Clear

  d. Edit\Cut

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. =Sum(C3:C7)              

  B. =Sumtotal(8,C3:C7)

  C. Cả a,b đúng               

  D. Cả a,b sai

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Tất cả các đối số đều đúng     

  B. Tất cả các đối số đều sai

  C. ần một đối số đúng          

  D. Chỉ cần một đối số trả về sai

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Chỉ cần một đối số trong Hàm trả về True.

  B. Nếu có hai đối số trong hàm trả về True

  C. Nếu tất cả đối số trong hàm đều trả về True

  D. Tất cả đều sai.

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Thành phần thứ nhất             

  B. Thành phần thứ 3

  C. Thành phần thứ hai              

  D. Thành phần thứ 4

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A.#NAME                

  B.#VALUE

  C.#NULL                 

  D.#N/A

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. =A3                     

  B. =$A3

  C. =$A$3                   

  D. A, B, C đều đúng.

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. 78000                   

  B. 79000

  C. 78500                   

  D. 78560

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Lấy x kí tự của chuỗi m từ vị trí n   

  B. Lấy x kí tự của chuỗi n từ vị trí m

  C. Lấy m kí tự của chuỗi x từ vị trí n   

  D. Lấy n kí tự của chuỗi x từ vị trí m

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. =$B4G$5                 

  B. =$B2*C$5

  C. =$B2*G$5                

  D. Một công thức khác

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. 115                        

  B. 0

  C. TRUE                      

  D. FALSE

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. =IF(G6>=5,"Đậu") ELSE ("Hỏngt")    

  B. =IF(G6>5,"Đậu","Hỏng")

  C. =IF(G6=<5,"Đậu", "Hỏng")          

  D. =IF(G6<5,"Hỏng","Đậu")

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Hoahồng                 

  B. Hồng

  C. Hoa                    

  D. Hoa hồng

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. 21.8                     

  B. 21.7

  C. 21                      

  D. 22

 • Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự
  Định dạng kí tự là gì hãy kể những khả năng định dạng kí tự

  A. Mic                    

  B. Cel

  C. Sof                     

  D. Micr