Do the roar là gì - Nghĩa của từ do the roar


Là gìNghĩa của từDo the roar

do the roar có nghĩa là

Một cảnh từ Shrek thường trích dẫn để thúc đẩy ai đó để làm một cái gì đó.
Một cách để áp lực ngang hàng ai đó.

Ví dụ

Làm tiếng gầm!Làm đi.

do the roar có nghĩa là

Shreks cực khoái âm thanh. Shrek là tình yêu
Shrek là cuộc sống

Ví dụ

Làm tiếng gầm!Làm đi.