Doanh thu trung bình là gì


Hỏi ĐápLà gì


2. Tối đa hoá lợi nhuận

* Nguyên tắc tối đa hoá doanh thu

TRmax  MR = 0  (TR)'Q = 0  MR = 0

* Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận.

- Nếu MR > MC doanh nghiệp tăng Q

sẽ làm cho lợi nhuận tăng.

- Nếu MR < MC doanh nghiệp tăng Q

sẽ làm cho lợi nhuận

- Khi MR =MC Lợi nhuận đạt max, Q

là sản lượng tối ưu.Một doanh nghiệp xác định được đường cầu

sản phẩm của mình là:

P = 100  0,01Q

(Q tính bằng đơn vị sản phẩm).

Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp là

TC = 50Q + 30.000

a. Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu,

doanh thu biên và chi phí biên.

b. Xác định mức sản lượng để doanh nghiệp có

tổng doanh thu tối đa, lợi nhuận tối đa.

c. Giả sử chính phủ đánh thuế mỗi đơn vị sản

phẩm bán ra là 10 thì sản lượng, giá là bao

nhiêu để có lợi nhuận tối đa.

d. Giả sử chính phủ đánh thuế 1 lần là 10.000

thì quyết định của doanh nghiệp thay đổi

như thế nào.a. MC = (TC)Q = 50

b. Doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận

khi: MR = MC

100 - 0,02Q = 50

Q = 2500

P = 100 - 25 = 75

π = PQ - TC = 75. 2500 0,01(2500)2 - 50.2500 - 30.000

= 32.500c. Giả sử Nhà nước đánh thuế t = 10/sản

phẩm bán ra.

TCt = 50Q + 30.000 + 10Q

= 60Q + 30.000

MCt = 60

d. Nhà nước đánh thuế 1 lần T = 10.000

TCT = 50Q + 30.0000 + 10.000

MCT = 50

Q = 2500 nhưng lợi nhuận:

32.000 - 10.000 = 22.500CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG