Dutch hat là gì - Nghĩa của từ dutch hat


Là gìNghĩa của từDutch hat

dutch hat có nghĩa là

Khi hai người gậy lừa của họ cùng nhau.

Ví dụ

Guy: tôi và Ingrid đã có một chiếc mũ Hà Lan đêm qua. Guy 2: Tuyệt vời.

dutch hat có nghĩa là

Một thuật ngữ giới tính được đặt ra bởi Craig Ferguson từ chương trình muộn.Có thể được thực hiện đảo ngược hoặc chuyển tiếp.

Ví dụ

Guy: tôi và Ingrid đã có một chiếc mũ Hà Lan đêm qua.

dutch hat có nghĩa là

Guy 2: Tuyệt vời. Một thuật ngữ giới tính được đặt ra bởi Craig Ferguson từ chương trình muộn.Có thể được thực hiện đảo ngược hoặc chuyển tiếp.

Ví dụ

Guy: tôi và Ingrid đã có một chiếc mũ Hà Lan đêm qua. Guy 2: Tuyệt vời.

dutch hat có nghĩa là

Một thuật ngữ giới tính được đặt ra bởi Craig Ferguson từ chương trình muộn.Có thể được thực hiện đảo ngược hoặc chuyển tiếp.

Ví dụ

Guy: tôi và Ingrid đã có một chiếc mũ Hà Lan đêm qua.