Electronics nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 electronics                             /ilek'trɔniks/

danh từ

điện tử học

Từ gần giống                                                                                    photo electronics