Entrusted là gì


Hỏi ĐápLà gì

Ủy thác cho vay (tiếng Anh: Entrusted Loan) là việc bên ủy thác giao vốn cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác cho vay để trực tiếp cho vay đến các đối tượng khách hàng, bên ủy thác trả phí cho bên nhận ủy thác.

  • 30-09-2019Ủy thác đầu tư (Investment trust) là gì? Bản chất và đặc trưng của ủy thác đầu tư
  • 28-09-2019Tín dụng đóng (Closed-End Credit) là gì? Đặc điểm của tín dụng đóng
  • 27-09-2019Cho vay từng lần là gì? Đặc trưng của phương pháp cho vay từng lần
  • 27-09-2019Hạn mức tín dụng (Line of credit) là gì? Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng
  • 27-09-2019Cho vay hợp vốn (Loan syndication) là gì? Sự cần thiết của cho vay hợp vốn
Sixteen (9)

Hình minh họa

Ủy thác cho vay (Entrusted Loan)

Định nghĩa

Ủy thác cho vay trong tiếng Anh là Entrusted Loan. Ủy thác cho vay là việc bên ủy thác giao vốn cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác cho vay để trực tiếp cho vay đến các đối tượng khách hàng, bên ủy thác trả phí cho bên nhận ủy thác.

(Theo Điều 3, QDD742/2002-NHNN)

Entrusted loan agreements là một hợp đồng được kí kết khi một công ty cho đối tác vay thông qua các trung gian là ngân hàng.

Thuật ngữ liên quan

Ủy thác (Trust) được hiểu là bên ủy thác giao phó cho một tổ chức hay một cá nhân khác thay mặt mình làm một việc theo yêu cầu của mình.

Đối với các ngân hàng thương mại, dịch vụ ủy thác bao gồm cả thực hiện ủy thác và nhận ủy thác.

Sự hình thành hình thức ủy thác cho vay

- Trên thực tế có nhiều khách hàng có tiền nhàn rỗi và muốn cho vay để lấy lãi. Tuy nhiên đối tượng khách hàng vay rất đa dạng và thậm chí phức tạp.

Người cho vay lại không hiểu rõ và biết được thông tin về đối tượng vay. Vì vậy, người cho vay có thể sẽ gặp rủi ro không đòi được nợ hoặc thậm chí mất cả vốn.

- Cách tốt nhất là họ tìm đến các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng này chuyên môn hóa về hoạt động cho vay sẽ giúp họ cho vay ra nền kinh tế. Như vậy chính người có vốn đã ủy thác ngân hàng thực hiện việc cho vay hộ cho mình.

Trong trường hợp này người có vốn được gọi là bên ủy thác và ngân hàng thương mại được gọi là bên nhận ủy thác.

Đặc trưng của ủy thác cho vay

- Bên ủy thác cho vay có thể là Chính phủ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tín dụng, các cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu vay vốn tín dụng đến các đối tượng khách hàng.

- Những khách hàng vay này sẽ vay trực tiếp từ các ngân hàng thương mại (bên nhận ủy thác).

- Bên nhận ủy thác cho vay là các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, có chức năng cấp tín dụng dưới hình thức cho vay vốn theo qui định của pháp luật.

- Ngoài ra, ngân hàng nhận ủy thác còn phải đảm bảo đủ các điều kiện như có mạng lưới tổ chức để đáp ứng được yêu cầu trực tiếp cho vay và thu nợ đến từng đối tượng khách hàng; có đội ngũ cán bộ có trình độ và chuyên môn hóa cũng như kinh nghiệm trong việc thực hiện cho vay và thu nợ; không vi phạm các qui định an toàn trong hoạt động ngân hàng, có tín nhiệm trong việc cho vay, thu nợ và bảo đảm an toàn vốn vay.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bảo hiểm thương mại (Commercial insurance) là gì? Đặc trưng và vai trò

Bảo hiểm thương mại (Commercial insurance) là gì? Đặc trưng và vai trò                                          30-09-2019                                        Kiểm soát rủi ro (Risk control) là gì? Tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro                                          30-09-2019                                        Tài trợ rủi ro (Risk financing) là gì? Đặc trưng và nội dung tài trợ rủi ro