Enzim cách sử dụng trong kì thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là


Mẹo Hay

Enzyme cắt được sử dụng trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp là:

A.Restrictaza

Đáp án chính xác

B.ligaza

C.amilaza

D.ADN polimeraza

Xem lời giải

Enzyme cắt được sử dụng trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp là:


Câu 51185 Nhận biết

Enzyme cắt được sử dụng trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp là:


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Tạo giống nhờ công nghệ gen --- Xem chi tiết

...