Gello là gì - Nghĩa của từ gello


Là gìNghĩa của từ

gello có nghĩa là

Khi bạn muốn mua một cô gái điếm giá rẻ, và bạn không có tiền, bạn làm một gello.
Đó là: chạy trốn từ cuốc sau khi bạn dun đã làm cô ấy mà không phải trả tiền.

Ví dụ

Ồ, bạn chỉ cần Gello'd cái hoe!Bạn đã lấy một hit-n-run.

gello có nghĩa là

Họ thích fnaf tohfnf

Ví dụ

Ồ, bạn chỉ cần Gello'd cái hoe!Bạn đã lấy một hit-n-run.

gello có nghĩa là

Họ thích fnaf tohfnf

Ví dụ

Ồ, bạn chỉ cần Gello'd cái hoe!Bạn đã lấy một hit-n-run.

gello có nghĩa là

Họ thích fnaf tohfnf

Ví dụ

Ồ, bạn chỉ cần Gello'd cái hoe!Bạn đã lấy một hit-n-run.