Golfland milpitas là gì - Nghĩa của từ golfland milpitas


Là gìNghĩa của từGolfland milpitas

golfland milpitas có nghĩa là

Nơi tồi tệ nhất để chơi DDR.Các dòng lớn và tôi không bao giờ phải chơi ban đầu d ở đó.Tôi thích bạn đi đến Sunnyvale Golfland.

Ví dụ

Tại MGL, 25 người đang xếp hàng chờ đợi Paly DDR.Tôi mất 3 giờ để có được lượt.

golfland milpitas có nghĩa là

Tôi cũng muốn thêm rằng công cụ của họ bị hư hỏng.Nhiều.Gần đây, máy Drummania của họ đã phá vỡ rất nhiều, bàn xoay đã bị xóa khỏi máy Beatmania của họ và một nút đã bị xóa khỏi máy Freaks của họ.

Ví dụ