Hai bể trầm tích chứa dầu lớn nhất nước ta hiện nay đang được khai thác là


Hai bể trầm tích có triển vọng về trữ liệu và khả năng khai thác dầu khí lớn nhất của nước ta là?

A. Bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn

B. Bể Hoàng sa và bể Trường sa

C. Bể sông Hồng và bể Phú Khánh

D. Bể Malai Thổ Châu và bể Vũng Mây Tư Chinh