Hai điện tích điểm đặt cách nhau 9cm


Mẹo Hay

Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = 4.10-9C đặt cách nhau a = 9cm trong chân không. Điện thế tại điểm mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0?


Câu 6942 Vận dụng

Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = 4.10-9C đặt cách nhau a = 9cm trong chân không. Điện thế tại điểm mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường

+ Áp dụng biểu thức tính điện thế: \({V_M} = k\frac{Q}{r}\)

Phương pháp giải bài tập Công của lực điện - Hiệu điện thế --- Xem chi tiết
...