Hệ sinh thái chơi để kiếm tiền lớn nhất là ở đây!


Tin Coin

Hệ sinh thái chơi để kiếm tiền lớn nhất là ở đây!

ulti Arena, Token Token $ ulti, nhà sản xuất thị trường NFT cho tài sản trò chơi và Bằng chứng chơi game, giới thiệu một mã thông báo mới: $ BOV!

Ultimate Battle Arena, hay UBA, là @ cryprena Trò chơi sưu tập thẻ Crypto của riêng mình. Benders of Valor, hoặc $ BOV, sẽ là mã thông báo phần thưởng bản địa của Armate Battle Arena.

🌐 Trang web chính thức: https://uba.gg

$ BOV token preale bắt đầu Ngày 15 tháng 1 !
Nhận danh sách trắng ở đây: https://finance.ultiarenarena.com

Xem điều này để tìm hiểu thêm: https://bit.ly/bovintro

faq và hướng dẫn tại đây: https://bit.ly/bovpresalefaq

🚀 Nguồn cung ban đầu: 1.300.000.000
🚀 Presale 1 Token: 165.000.000
🚀 Presale 2 Tokens: 246.750.000
🚀 Hiện tại 3 mã thông báo: 437.750.000

👾 Presale 1 Giá: $ 0,004
👾 Presale 2 Giá: $ 0,005
👾 Presale 3 Giá: $ 0,006
👾 Khởi chạy Giá: $ 0,008

Khóa 500k $ ultis và nhận tiền thưởng $ BOV token!

⚔️ Presale 1 Tiền thưởng: 10%
< b> ⚔️ Presale 2 Bonus: 5%
⚔️ Presale 3 Tiền thưởng: 3%

❗️ Không Min MUA. Không mua tối đa ❗️
💲 Được cung cấp bởi coinspayment

Thanh toán bằng BTC, ETH, BNB, MATIC, ADA, SOL và nhiều hơn nữa! br>
🔥 doxxed devs: https: //ultiarena.com/team-ulti/index.html
thực sự là một dự án dài hạn được thiết kế để ở trong nhiều thập kỷ!

Tham gia cuộc cách mạng ngay bây giờ!

👉 Discord
Telegram
👉 facebook
👉 Twitter
👉 Twitch
👉 youtube
👉 Trung bình
👉 reddit

​​The grandest Play-to-Earn ecosystem is here!

Ulti Arena, governance token $ULTI, the maker of NFT Marketplace for Game Assets and Proof-of-Gaming, introduces a new token: $BOV!

Ultimate Battle Arena, or UBA, is @UltiArena’s own crypto collectible card MOBA game. Benders Of Valor, or $BOV, will be the native rewards token of Ultimate Battle Arena.

🌐 Official Website: https://uba.gg

$BOV token PRESALE starts 15th January!
Get whitelisted here: https://finance.ultiarena.com

Watch this to learn more: https://bit.ly/BOVintro

FAQ and Guide here: https://bit.ly/BOVpresaleFAQ

🚀 Initial Supply: 1,300,000,000
🚀 Presale 1 Tokens: 165,000,000
🚀 Presale 2 Tokens: 246,750,000
🚀 Presale 3 Tokens: 437,750,000

👾 Presale 1 Price: $0.004
👾 Presale 2 Price: $0.005
👾 Presale 3 Price: $0.006
👾 Launch Price: $0.008

Lock 500k $ULTIs and get bonus $BOV tokens!

⚔️ Presale 1 Bonus: 10%
⚔️ Presale 2 Bonus: 5%
⚔️ Presale 3 Bonus: 3%

❗️ NO MIN BUY. NO MAX BUY ❗️
💲 POWERED BY COINSPAYMENT

Pay using BTC, ETH, BNB, MATIC, ADA, SOL, and many more!

🔥 DOXXED Devs: https://ultiarena.com/team-ulti/index.html
Truly a long-term project that is designed to stay for decades!

Join the revolution now!

👉 Discord
👉 Telegram
👉 Facebook
👉 Twitter
👉 Twitch
👉 Youtube
👉 Medium
👉 Reddit